Miljö

Miljöpolicy

Företagets ledning ansvarar för att ständigt förbättra Kvartselektroniks verksamhet som bedrivs på ett sådant sätt att:
•    Den inte bidrar till att Jordens lager av ändliga råvaror töms eller att deras restprodukter sprids och tillåts öka i Naturen
•    Den inte bidrar till att långlivade naturfrämmande ämnen sprids eller tillåts öka i naturen
•    Energi- och Resursanvändningen blir så effektiv som möjligt
•    Vi ska sträva efter att inte ha någon fraktion osorterat avfall
•    Vi i så stor utsträckning som möjligt sätter Miljökriterier på agendan vid val av leverantör
•    Vi alltid uppfyller de för vår Verksamhet gällande nationella Miljölagar, förordningar och föreskrifter

 

Klimatkompensation

KVE har ett aktivt miljöengagemang och vill bidra till att minska utsläppen av koldioxid. Vi har därför valt att klimatkompensera för koldioxid som bolagets verksamhet släpper ut. Klimatkompensering är ingen långsiktig lösning på klimatförändringarna och på sikt måste energin vi förbrukar komma från förnybara källor. Fram till dess ser vi det som självklart att kompensera för de växthusgaser som kvarstår efter de åtgärder vi vidtagit för att minska våra utsläpp. Klimatkompensation har skett sedan 2007.

MiljöLogo.png